Status prawny

Wrocławski Klub Formaty jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji  kultury   pod  numerem  RIK 7/92,  prowadzonym przez  Zarząd  Miasta Wrocław.

Wrocławski Klub Formaty działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz.  U.  z 1997 r. nr 110, poz.   721 ze zmianami),

2) aktu o utworzeniu (uchwała nr XVI/85/90 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 1990 r.),

3) statutu.