Dostęp do informacji publicznej

Wrocławski Klub Formaty jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą.

Informacje publiczne udostępniane są przez Wrocławski Klub Formaty na stronie internetowej www.wkformaty.pl

Informacje pochodzące z centralnego Biuletynu Informacji Publicznej udostępniane są na stronie internetowej www.bip.gov.pl

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie internetowej WKF, a w tym informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz dotycząca dokumentacji przebiegu i efektów kontroli odbywa się na wniosek, zgodnie z Ustawą.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

OPŁATY

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekretariat: Wrocław, ul. Samborska 3-5, tel. 71 789 33 20, email: sekretariat@wkformaty.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział organizacyjny

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.