Gospodarka finansowa

Majątek Klubu może być wykorzystywany jedynie do celów  wynikających z zakresu jego działalności.

Klub prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Klub jest finansowany z budżetu Gminy w formie dotacji, z dochodów własnych, ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Środki uzyskane z prowadzonej przez Klub  działalności  gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.

Do składania oświadczeń w imieniu Klubu w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych  wymagane  jest  współdziałanie dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.