Regulamin korzystania z aplikacji Going

Wstęp
1. Właścicielem serwisu i administratorem danych jest GOING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, , adres: al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 363058596, NIP: 5272751272, , dalej w treści Regulaminu określana jako „Usługodawca”. Kontakt z Usługodawca jest możliwy również poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://goingapp.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.
2. Aplikacja Going. umożliwia nabywanie biletów na wydarzenia organizowane przez podmioty trzecie (dalej w treści Regulaminu określanych jako “Organizatorzy”) od Usługodawcy przy pomocy aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego, Użytkownikom korzystającym z sieci elektronicznej – pod adresem http://www.goingapp.pl oraz którą można pobrać ze sklepów Apple Store, Google Play i Windows Store (dalej w treści Regulaminu określanych jako „Użytkownicy”).
3. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 lat nie mają możliwości nabywania biletów w Aplikacji Going.
4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników aplikacji Going. oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w aplikacji, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji biletów dostępnych w ofercie partnerów, składania zamówień poprzez aplikację oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
5. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie aplikacji, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
6. Na stronie internetowej oraz w aplikacji znajdują się informacje o wydarzeniach.
7. Prawa do zdjęć i prezentacji wydarzeń przysługują Organizatorom.
8. Warunkiem zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja.
9. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę polegającą na udostępnieniu
Użytkownikowi miejsca na serwerze Organizatora, przy pomocy którego Użytkownik może kupować Bilety oraz przechowywać dane dotyczące historii zakupionych Biletów (dalej w treści Regulaminu określane jako „Indywidualne konto Użytkownika”). Założenie Indywidualnego konta Użytkownika nie jest konieczne do dokonania zakupu Biletu. W wypadku zakupu Biletu przy pomocy serwisu internetowego pod adresem http://www.goingapp.pl Użytkownik wybiera opcję zakupu Biletu bez założenia Indywidualnego konta Użytkownika lub opcję zakupu Biletu oraz założenia Indywidualnego konta Użytkownika. Indywidualne konto Użytkownika umożliwia Użytkownikowi jednokrotną akceptację Regulaminu dla wszystkich transakcji dokonywanych w ramach Indywidualnego konta Użytkownika, przy czym w razie zmiany Regulaminu w celu dokonywania zakupu przy pomocy aplikacji konieczna jest ponowna akceptacja Regulaminu.

10. W wypadku wydarzeń oznaczonych jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora” Going jedynie udostępnia aplikację Going na rzecz Organizatora wskazanego w opisie wydarzenia i świadczy usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora. W takim wypadku Going działa jako agent Organizatora na rachunek Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020, poz. 1740 ze zm.). Poprzez dokonanie zakupu Biletu oznaczonego jako „Sprzedaż bezpośrednio przez Organizatora” zostaje zawarta umowa sprzedaży Biletu pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem.
Zasady korzystania z serwisu i świadczenia usługi
1. Aplikacja przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia nabywanie oferowanych przez aplikację biletów. Z aplikacji korzystać mogą użytkownicy telefonów wyposażonych w system iOS, Android, Windows Phone oraz osoby wykorzystujące przeglądarki internetowe Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera.
2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
3. Użytkownik, który skorzysta z aplikacji, zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b. korzystania z aplikacji w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania;
c. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach aplikacji niezamówionej informacji
przekazania biletu, przysługują z tego tytułu wszelkie uprawnienia określone w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie, w tym do zwrotu ceny Biletu.